Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- VERKOOP- EN BETALINGSVOORWAARDEN 

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoeringen daarvan van c.q. door Holland Project Plant, hierna de leverancier te noemen, en een wederpartij van leverancier, hierna ook wel afnemer te noemen.
 2. Deze voorwaarden worden gehanteerd met uitdrukkelijke uitsluiting van de voorwaarden van de wederpartij, waaronder mede worden verstaan de door de wederpartij gehanteerde inkoopvoorwaarden.
 3. Afwijkende condities dienen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen te worden. Afwijkende condities worden steeds geacht aanvullend op hetgeen in deze voorwaarden is geregeld overeengekomen te zijn.
 4. Afschrift van deze voorwaarden is te allen tijde op aanvraag bij de leverancier gratis verkrijgbaar.

Artikel II: Aanbiedingen

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn de aanbiedingen van leverancier vrijblijvend.
 2. Een overeenkomst komt eerst tot stand, indien de wederpartij de offerte; order; of orderbon van de leverancier heeft ondertekend. Wijzigingen en aanvullingen op eerdere overeenkomsten resulteren eerst dan in een overeenkomst wanneer deze door de leverancier schriftelijk zijn bevestigd. Voor werkzaamheden waarvoor geen offerte wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 3. Elke overeenkomst wordt door de leverancier onder de opschortende voorwaarde gesloten, dat de kredietwaardigheid van de wederpartij genoegzaam is gebleken en/of op verzoek van de leverancier door de wederpartij met voldoende zekerheid is gewaarborgd. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst heef de leverancier het recht, op kosten van de wederpartij, zekerheid te verlangen omtrent diens kredietwaardigheid.
 4. De in de offertes, orders en op de orderbonnen vermelde aanbiedingen en prijsopgaven worden gedaan op basis van de op dat tijdstip geldende prijzen en specificaties.
 5. De leverancier is niet gebonden te leveren tegen een in de offerte vermelde prijs indien deze prijs berust op een druk- of schrijffout.
 6. De leverancier is in geval van telefonische en/of faxopdrachten niet aansprakelijk voor onjuiste levering en/of facturering ontstaan door de betreffende telefonische en/of faxopgave. Schriftelijke bevestigingen van telefonische en/of faxopdrachten die binnenkomen na de datum van de inmiddels plaatsgevonden hebbende leveringen van de telefonische en/of per fax bestelde zaken doen hieraan geen afbreuk. De leverbon en de factuur gelden beiden als opdrachtbevestiging en worden geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Artikel III: Prijzen

 1. Tenzij anders vermeld gelden de prijzen: A  af bedrijf leverancier;
  • exclusief b.t.w., kosten van emballage, invoerrechten, andere belastingen en heffingen, kosten van in- en uitladen, transport, verzekering, kwaliteitscontrole en fytosanitair onderzoek;
  • genoteerd in Nederlandse valuta; eventuele koersverschillen zijn voor rekening en risico van de afnemer.
 2. Per 1 januari van elk jaar zullen de prijzen worden verhoogd met het inflatiepercentage (CPB en CBS).
 3. Indien meer dan drie maanden zijn verlopen tussen het tot stand komen van de overeenkomst en de aflevering en in die periode de prijzen van materialen, grondstoffen of halffabrikaten, lonen, premies welke dan ook, vrachten, belastingen, valutakoersen en/of andere kostprijsfactoren van de leverancier dusdanig zijn gestegen dat de kostprijs voor de leverancier meer dan 5% hoger is komen te liggen, dan is de leverancier gerechtigd een met de kostprijsstijging overeenkomende hogere verkoopprijs in rekening te brengen, zonder dat de wederpartij het recht heeft de overeenkomst te (doen) ontbinden, terwijl de leverancier op grond van het bovenstaande in geen geval gehouden is tot enige schadevergoeding.
 4. De wederpartij is niet bevoegd op de prijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

Artikel IV: Leveringen

 1. Leverancier is steeds bevoegd onder rembours te leveren of, alvorens (verder) te leveren, zekerheid te eisen dat door afnemer aan betalings- of overige verplichtingen zal worden voldaan.
 2. Levertijden zijn indicatief en worden slechts bij benadering aangegeven. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door de leverancier opgegeven levertijden niet te beschouwen als fatale termijnen. Indien vertraging in de aflevering binnen redelijke grenzen blijft zal dit voor de wederpartij geen aanleiding kunnen zijn om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan. De aansprakelijkheid van de leverancier voor eventuele schade van de wederpartij wegens overschrijding van een opgegeven fatale termijn is, met inachtneming van artikel VI, tot het navolgende beperkt:
  • indien een niet-tijdige nakoming schade tot gevolg heeft, welke niet-tijdige nakoming veroorzaakt is door opzet of grove schuld van bestuurders van de leverancier of door opzet of grove schuld van ondergeschikten, dan is de leverancier volledig aansprakelijk;
  • de aansprakelijkheid van de leverancier in het geval van niet-tijdige nakoming is beperkt tot een bedrag overeenkomend met de factuurprijs van het geleverde waarop de klacht betrekking heeft. De leverancier is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst, stagnatieschade en gevolgschade.
 3. Door afnemer bij leverancier gekochte althans bestelde goederen zijn, ook al bevinden zij zich in de magazijnen van leverancier, voor risico van de afnemer.
 4. Indien afnemer niet op de overeengekomen plaats en tijd afneemt, of bij levering niet de overeengekomen mankracht of materialen ter beschikking stelt, is leverancier bevoegd de te leveren goederen voor risico en rekening van afnemer bij (een) derde(n) op te slaan. Leverancier is in een dergelijk geval ook steeds bevoegd tot verkoop van de goederen over te gaan. De opbrengst van de verkoop treedt vervolgens in de plaats van de verkochte goederen. De in gebreke zijnde wederpartij is verplicht het eventuele prijsverschil, ontstaan door een dergelijke verkoop, alsmede alle kosten en schade hierdoor vallende aan de zijde van leverancier, voor zijn rekening te nemen.
 5. De leverancier is bevoegd de levering te laten plaatsvinden in twee of meer deelleveringen, waarbij leverancier zich omtrent de tijdstippen van levering zal verstaan met afnemer. Voor deelleveringen zijn afzonderlijke facturen mogelijk.
 6. De levering is voltooid nadat alle ingevolge de opdrachtbevestiging te leveren materialen ter beschikking van de wederpartij staan.

Artikel V: Reclames

 1. Geringe, in de branche niet ongebruikelijke afwijkingen in soort, hoogte en aantal planten bij geleverde arrangementen en geringe, eveneens in de branche niet ongebruikelijke afwijkingen in hoogte en bladdichtheid van de geleverde beplanting kunnen geen reden zijn tot afkeuring van het geleverde.
 2. Een beroep van de wederpartij inhoudende dat het afgeleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst, kan jegens de leverancier niet worden ingeroepen indien dit door de wederpartij niet binnen acht dagen bij afhalen of binnen acht dagen na aflevering door de leverancier is medegedeeld. Die mededeling dient door de wederpartij schriftelijk te geschieden, en in ieder geval binnen 48 uur – na ontdekking van het gebrek – door de leverancier te zijn ontvangen.
 3. Bij de reclame dient de datum en het nummer van de desbetreffende factuur te worden vermeld.
 4. Een beroep van de wederpartij op duidelijk zichtbare tekorten of beschadigingen in het geleverde, kan niet jegens de leverancier geldend gemaakt worden indien de wederpartij die tekorten en/of beschadigingen niet op de afleveringsbon of het vervoersdocument heeft aangetekend, dan wel de expediteur daarvan geen proces-verbaal heeft laten opmaken.
 5. Het bewijs dat het afgeleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst dient door de wederpartij geleverd te worden.
 6. Indien de wederpartij aan de leverancier klachten kenbaar maakt omtrent de geleverde zaken, dan dient de wederpartij de leverancier met bekwame spoed in de gelegenheid te stellen de zaken te inspecteren en te onderzoeken. De leverancier zal eventueel nader onderzoek op de minst bezwarende wijze verrichten waartoe de wederpartij de leverancier in de gelegenheid dient te stellen, zo nodig door afgifte van de zaken. Alle redelijke werkelijk gemaakte kosten van het noodzakelijk onderzoek zijn voor rekening van de wederpartij, in het geval de klachten ongegrond blijken te zijn.
 7. Retourzendingen worden niet aangenomen, tenzij tevoren schriftelijk aan de leverancier medegedeeld. Retourzendingen dienen franco te worden verzonden en deugdelijk verpakt te worden, bij gebreke waarvan het reclamerecht ter beoordeling van de leverancier kan vervallen.
 8. Klachten betreffende een deel van het geleverde kunnen nimmer reden zijn tot afkeuring van de gehele levering.
 9. Na het verstrijken van de bovengenoemde termijnen wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en behoeven later ingekomen reclames geen behandeling meer.
 10. Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen.

Artikel VI: Overmacht

 1. In geval na het tot stand komen van een overeenkomst blijkt dat de uitvoering ten gevolge van overmacht voor de leverancier bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is de leverancier gerechtigd de opdrachten, voor zover deze nog uitvoering behoeven, naar keuze van de leverancier te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten, in welke gevallen de wederpartij gelet op de omstandigheden van het geval, zo spoedig mogelijk bericht zal worden.
 2. Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin de leverancier haar verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de schuld van de leverancier en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet, een door de leverancier gegeven garantie of de verkeersopvattingen aan de deelnemer kunnen worden toegerekend.
 3. In ieder geval geldende navolgende omstandigheden doch niet limitatief als overmacht:
  • natuurrampen;
  • ziekten van epidemisch karakter;
  • oorlogen, internationale of nationale gewapende conflicten en voorbereidingen daartoe;
  • maatregelen van binnenlandse, buitenlandse of supranationale overheden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, besluiten die verband houden met invoercontingentering;
  • stopzetting van de toelevering van noodzakelijke onderdelen, materialen, grondstoffen en/of halffabrikaten;
  • blokkade of belemmering van transportrouten, files daaronder begrepen;
  • staking of arbeidsonlusten;
  • wegvallen van voorzieningen door nutsbedrijven.

Artikel VII: Onderhoudscontracten

 1. Tenzij bij afzonderlijke overeenkomst tussen partijen is overeengekomen, dat leverancier het onderhoud van de geleverde beplanting zal verzorgen, is leverancier niet tot onderhoud gehouden. Op deze afzonderlijke overeenkomst vinden de onderhavige voorwaarden eveneens toepassing.
 2. Indien de onderhoudsovereenkomst voor een bepaalde termijn is gesloten, wordt deze overeenkomst na ommekomst van rechtswege verlengd met eenzelfde termijn.
 3. Beide partijen zijn gerechtigd tot opzegging van de onderhoudsovereenkomst. Opzegging vindt plaats per aangetekende brief. Opgezegd kan worden tot vier maanden voor afloop van de al dan niet- verlengde onderhoudsperiode.

Artikel VIII: Aansprakelijkheid voor geleverde zaken

 1. Met betrekking tot geleverde zaken is de leverancier uitsluitend aansprakelijk met inachtneming van het hiernavolgende:
  • In het geval door de leverancier garantie is verstrekt wordt door laatstgenoemde aansprakelijkheid aanvaardt, in zoverre dit uit de garantie voortvloeit.
  • Voor opzet en/of grove schuld van bestuurders van de leverancier of ondergeschikten aanvaardt de leverancier aansprakelijkheid voor zover dit bij de wederpartij schade tot gevolg heeft.
  • De aansprakelijkheid van de leverancier wordt opgeheven in het geval van overmacht aan haar kant, in welk geval de leverancier wegens blijvende of tijdelijke onmogelijkheid van nakoming het recht heeft de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
  • De leverancier is niet aansprakelijk voor schade die betrekking heeft op gederfde winst, vervolgschade en/of stagnatieschade.
  • De aansprakelijkheid van de leverancier is te allen tijde beperkt tot een bedrag overeenkomend met 100% van het factuurbedrag van het geleverde waarop de klacht betrekking heeft;
  • Indien sprake is van deelleveranciers en deelfacturen, dan dient bij de berekening van de beperking van de aansprakelijkheid te worden uitgegaan van de deelfactuur die betrekking heeft op de leverantie waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
 2. Indien de leverancier niet aan haar leveringsverplichtingen voldoet en dit aan haar toerekenbaar is, is de leverancier aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade, welke aansprakelijkheid beperkt is tot een bedrag overeenkomende niet 100% van het factuurbedrag, welke zou resulteren indien bij wel levering een factuur zou zijn gezonden.
 3. De wederpartij vrijwaart de leverancier van elke douaneschuld of schulden terzake van door de wederpartij bij de leverancier in uitvoering gegeven opdrachten, tenzij de wederpartij bewijst dat een aanspraak als hiervoor bedoeld het gevolg is van opzet en/of grove schuld van de leverancier zelf.
 4. De wederpartij vrijwaart de leverancier tegen elke actie van derden die aanspraak maken op schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, die verband houdt met het gebruik in de meest ruime zin van de door de leverancier geleverde zaken.

Artikel IX: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

 1. Alle bij de wederpartij aanwezige zaken, afkomstig van de leverancier, zijn zolang de wederpartij nog enige betalingsverplichting jegens de leverancier heeft, eigendom van de leverancier krachtens het in dit artikel opgenomen eigendomsvoorbehoud. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die de leverancier tegen de wederpartij mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in een of meer van zijn verplichtingen jegens de leverancier dan wel dat deze vordering voortspruit uit een door de wederpartij aan de leverancier te betalen schadevergoeding.
 2. Zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van de leverancier rust, kunnen slechts in het kader van de normale bedrijfsoefening van de wederpartij worden doorverkocht.
 3. In het geval de wederpartij zijn verplichtingen jegens de leverancier niet nakomt, dan wel een gegronde vrees bestaat dat de wederpartij zulks niet zal doen, is de leverancier gerechtigd geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden, weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij dient de leverancier hiertoe de volledige medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan de wederpartij jegens de leverancier een boete verbeurt van 10% van het door de wederpartij verschuldigde, voor iedere dag – een deel van een dag daaronder begrepen- dat de wederpartij jegens de leverancier hiermede in gebreke blijft, onverminderd de verplichting tot afgifte.
 4. De wederpartij verplicht zich jegens de leverancier om in het geval derden rechten op de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van de leverancier rust, willen vestigen dan wel willen doen gelden, terstond de leverancier hiervan op de hoogte te brengen en de derden te informeren omtrent het eigendomsvoorbehoud van de leverancier.
 5. De wederpartij verplicht zich jegens de leverancier om binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen die de leverancier ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen.
 6. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de wederpartij zijn overgegaan en zich nog in handen van de wederpartij bevinden, behoudt de leverancier zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 BW opgenoemde, die de leverancier uit welke hoofde dan ook tegen de wederpartij mocht hebben. Op eerste verzoek van de leverancier zal de wederpartij zijn medewerking verlenen het pandrecht middels registratie te effectueren.

Artikel X: Betalingsvoorwaarden, buitengerechtelijke incassokosten en recht van retentie

 1. Betaling dient te geschieden aan de leverancier op een door laatstgenoemde aan te wijzen bank- of girorekening vanwege de levering van zaken, zonder korting of schuldvergelijking binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
 2. De leverancier is gerechtigd in geval van de verkoop van niet standaardproducten een vooruitbetaling van de wederpartij te verlangen, in welk geval dit aan de wederpartij zal worden medegedeeld.
 3. Aankoop op rekening is slechts mogelijk met schriftelijke toestemming van de leverancier.
 4. Indien de wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en dan wordt hij jegens de leverancier de wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande factuurbedrag of een gedeelte daarvan, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt berekend, vanaf 14 dagen na factuurdatum. Tevens wordt de wederpartij jegens de leverancier alsdan verschuldigd een direct opeisbare boete voor de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, welke kosten – met een minimum van € 500,– worden berekend geheel overeenkomstig het incassotarief voor advocaten, vastgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten. Indien er een of meerdere aanmaningen worden verstuurd door de leverancier, wordt de rekening verhoogd met administratiekosten.
 5. De leverancier heeft de vrijheid te bepalen op welke schulden betalingen van de wederpartij worden toegerekend doch in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op rente en buitengerechtelijke incassokosten.
 6. In ieder geval is de leverancier tot betrekking tot de zaken die zij van de wederpartij onder zich heeft, gerechtigd gebruik te maken van haar recht van retentie, totdat haar totale vordering op de wederpartij is voldaan.
 7. De leverancier kan om haar moverende reden betalingskorting toestaan, mits tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Een dergelijke korting wordt berekend over het factuurbedrag exclusief vracht- verzekeringskosten, statiegeld en belasting en wordt door de leverancier op de factuur vermeld.
 8. Kortingen worden per transactie verleend en geven geen enkel recht op kortingen bij volgende transacties, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel XI: Annulering, opschorting, ontbinding van de overeenkomst

 1. Slechts niet schriftelijke voorafgaande toestemming van de leverancier kan de wederpartij tot annulering van een overeenkomst komen, dan wel tot terugzending van reeds geleverde zaken.
 2. Indien op grond van het lid 1 van dit artikel tot annulering van de overeenkomst wordt overgegaan of tot terugzending van de geleverde zaken, wordt de wederpartij aan een leverancier verschuldigd alle redelijk en werkelijk gemaakte kosten alsmede de gederfde winst. De wederpartij is in ieder geval gehouden terzake annuleringskosten minimaal 10% van de hoofdsom aan leverancier te voldoen, zonder dat de leverancier gehouden is aan te tonen dat gemelde kosten daadwerkelijk door leverancier zijn gemaakt.
 3. De leverancier heeft het recht, indien de wederpartij (koper) in enig opzicht in gebreke blijft aan zijn verplichtingen met betrekking tot reeds eerder door de leverancier uitgevoerde leveringen te voldoen, haar eigen verplichtingen jegens koper op te schorten en lopende orders of gedeelten daarvan te annuleren. Ditzelfde geldt indien zou blijken dat de vermeende kredietwaardigheid als bedoeld in artikel 2 lid 3 van deze algemene voorwaarden niet juist is gebleken, dit laatste ter beoordeling van een leverancier, dan wel diens kredietverzekeringsmaatschappij.
 4. De tussen partijen gesloten overeenkomst eindigt tussentijds onmiddellijk en van rechtswege indien de wederpartij (koper) in staat van faillissement geraakt, aan hem surseance van betaling wordt verleend, onder curatele wordt gesteld, dan wel tot (executoriale) verkoop van het bedrijf van de wederpartij wordt overgegaan en richtige nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst niet gegarandeerd wordt, mits een regeling is overeengekomen waarbij de rechten en verplichtingen zoals overeengekomen in de tussen partijen gesloten overeenkomst zijn overgedragen aan een nieuwe wederpartij (koper) in overleg met de leverancier.

ArtikeL XII: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen leverancier en de afnemer is Nederlands recht van toepassing.

Deel deze pagina via:

Contact

Holland Project Plant
Veemarktkade 8
5222 AE ‘s-Hertogenbosch

Telefoon: 0418 510999
info@holland-project-plant.nl

Informatie

KvK Tiel: 11020056
BTW nr: NL032661241B01
Algemene voorwaarden

Colofon

Volg ons via: